SII - Speed up - SAP Incoming Invoices
Úvod  >  Produkty  >  Add-Ons  >  SII - Speed up - SAP Incoming Invoices
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


Speed up Incoming invoices pre systém SAP umožňuje selektívne spracovanie širokej škály dokladov sprevádzajúcich obchodný prípad, napr.: faktúr, zálohových faktúr a dobropisov.Výstupom programu sú prehľadové zobrazenia a zostavy vybraných druhov dokladov.

Speed up Incoming invoices pre systém SAP ako nadstavbový modul informačného systému SAP ERP je prispôsobená na špecifické účtovné a daňové podmienky v SR a ČR. Obsahuje celý rad funkcií, ktoré vám prinesú nové možnosti v evidencii a spracovaní účtovných dokladov.
 

Live presentation

Prínosy produktu pre zákazníka

Najväčším prínosom nášho produktu je zjednodušenie sledovania obehu jednotlivých typov dokladov a väčšia flexibilita a voľnosť pri ich evidencii a účtovaní. Pri práci so Speed up Incoming invoices pre systém SAP máte všetky relevantné informácie sústredené a dostupné na jednom mieste. Speed up Incoming invoices pre systém SAP vám poskytuje väčšiu voľnosť pri zadávaní vstupných dát, pri evidencii a účtovaní jednotlivých typov dokladov a umožňuje zrýchliť obeh dokladov vo firme aj s nadstavbovým použitím workflow (pre proces schvaľovania) a archivácie naskenovaných dokladov, čo výrazným spôsobom zvyšuje efektivitu a komfortnosť riešenia. Ďalšou výhodou je sprehľadnenie sledovania toku dokladov. Pre potreby preúčtovania prijatých faktúr (za energie, telekomunikačné služby, atď.) na viacero nákladových stredísk (zákaziek, atď.) je vytvorené priame prepojenie na  aplikáciu preúčtovanie nákladov účtovných dokladov (PNUD).
Integrovaním Speed up Incoming invoices pre systém SAP do vášho systému SAP strácajú význam pomocné evidencie účtovných dokladov vedené v inom softvérovom prostredí alebo manuálne.


Charakteristika produktu

Speed up Incoming invoices pre systém SAP je nadstavbový produkt, ktorý bol vyvinutý tímom pracovníkov firmy Slovakodata, a.s. Speed up Incoming invoices pre systém SAP
 vznikla na základe konkrétnych podnetov samotných užívateľov systému SAP.
Po implementácii sa stáva integrovaným komponentom modulu finančné účtovníctvo (FI). Okrem väzby na finančné účtovníctvo je Speed up Incoming invoices pre systém SAP prepojená aj s modulom materiálové hospodárstvo (MM). V prípade požiadaviek zákazníka je možné aktivovať aj obeh dokladov pomocou workflow a zapojením DMS, alebo prepojenie na PNUD. Celé riešenie je v zákazníckej názvovej oblasti (v samostatnom packet-e) bez vplyvu na SAP repozitory objekty.Základné funkcie SII

Incoming Invoices vám umožní zrýchliť interný obeh dokladov, zefektívniť samotnú evidenciu došlých faktúr a môže byť praktickou pomôckou pri náročných uzávierkových a inventarizačných prácach. Základné funkcie sú členené do dvoch pracovných oblastí: do užívateľskej a customizačnej.

 

 • Užívatelská oblasť

  • Doklad
  V tomto menu máte možnosť zakladať nové doklady, meniť, ako aj zobrazovať už existujúce. Incoming Invoices rozširuje množinu zachytávaných vstupných dát k jednotlivým typom dokladov, čo umožňuje ich presnejšiu identifikáciu. V prípade prepojenia na DMS je možne priamo na doklade zobraziť jeho naskenovanú podobu. Pri použití workflov je na doklade možne zistiť jeho aktuálny stav v procese schvaľovania. Aplikácia samozrejme zabezpečuje úplný evidenčný číselný rad prijatých dokladov kategorizovaných podľa potrieb zákazníka. Chybne zaevidované doklady (chybne zaradené, s formálnymi chybami) sa nevymazávajú ale je možne ich deaktivovať a tým vyradiť zo spracovania.  Aplikácia je priamo integrovaná na účtovníctvo a materialový management v SAP cez štandardné transakcie systému, bez potreby opakovane zadávať už zadané údaje. Na úrovni SII je možne evidovať aj úroveň uhradenia faktúry vo väzbe na finančné účtovníctvo.

  • Výkazy
  Incoming Invoices generuje prehľadný výkaz (ALV report) všetkých zaevidovaných dokladov s komplexnými výberovými kritériami. Tento výkaz umožňuje vytvárať širokú škálu výstupných zostáv podľa zadaných vstupných kritérií. Súčasťou výkazníctva je aj tlač likvidačných listov prispôsobených požiadavkám zákazníka.

 

 • Customizačná oblasť
    

  V rámci customizingu môžete kedykoľvek zmeniť základné nastavenia, s ktorými kniha došlých faktúr pracuje. To vám dáva možnosť prispôsobiť si ju tak, aby plne zodpovedala vašim požiadavkám.

   
Doplnkové služby

Predajom samotného produktu naše služby nekončia. Okrem samotnej implementácie produktu a jeho prispôsobenia podľa vašich požiadaviek vás naši pracovníci naučia Incoming Invoices efektívne využívať v praxi tak, aby ste mohli využiť všetky možnosti, ktoré náš produkt poskytuje. Ďalej vám môžeme poskytnúť plnú podporu pri optimalizácii obehu účtovných dokladov vo vašej organizácii a tiež pri  prevádzkovaní samotného produktu.


Dokumentácia

Súčasťou dodávky produktu je kompletná dokumentácia, ktorá pozostáva z užívateľskej príručky a technickej dokumentácie.

Použiteľnosť

SII je možné implementovať do všetkých aktuálne SAP podporovaných verzií (od 4.6C po ECC 6.0)